ADMIN. Halaman Sampul 24(2), Agustus 2021. Buletin Kebun Raya, v. 24, n. 2, 31 Agu 2021.